Bedienungsanleitung

Produktname : No Kissermit Ultraschallsystem

L.E.D Type [ Alarmeinheit ] Digital Type


Gebrauchsanweisung


Gebrauchsanweisung

L.E.D Type [ Modell ] Digital Type

Fahrzeugtyp

SS-100 / 200 , SS-100D / 200D

PKW, VAN mit automatischer Gangschaltung

SS-1000 / 2000 , SS-1000D / 2000D

PKW, VAN, Kleinbus

SS-3000 / 4000 , SS-3000D / 4000D

LKW